Upravljanje

V Zavarovalnici Sava imamo vzpostavljen trden in zanesljiv sistem upravljanja, ki obsega:

  • pregledno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti;
  • učinkovit sistem prenosa informacij;
  • učinkovite ključne funkcije upravljanja, ki so integrirane v organizacijsko strukturo ter procese odločanja zavarovalnice. Ključne funkcije upravljanja so funkcija upravljanja tveganj, funkcija spremljanja skladnosti, funkcija notranje revizije in aktuarska funkcija;
  • strategijo, pisna pravila, procese in postopke upravljanja tveganj;
  • ukrepe za zagotovitev rednega in stalnega poslovanja, ki so skladni s sistemi, viri in postopki, med katere sodi tudi izdelava kriznega načrta znotraj našega podjetja.

Upoštevaje načelo sorazmernosti so v sistem upravljanja Zavarovalnice Sava, v organizacijsko strukturo ter procese odločanja poleg temeljnih funkcij družbe vgrajene tudi funkcija upravljanja tveganj, funkcija notranje revizije, aktuarska funkcija in funkcija spremljanja skladnosti poslovanja, ki jih ZZavar-1 opredeljuje kot ključne funkcije, ter odbori, ki jih po potrebi imenuje uprava družbe.

Sistem upravljanja v Zavarovalnici Sava je sorazmeren naravi, obsegu in zahtevnosti poslov družbe.

Preberite Politiko upravljanja Zavarovalnice Sava.