NAMEN POLITIKE SKLADNOSTI POSLOVANJA

Skladnost poslovanja, zakonito in pošteno ravnanje ter pregledno spremljanje odločitev in komuniciranje zaposlenih in vodstva, preko česar družba gradi svojo integriteto, je ključnega pomena pri ohranjanju dobrega imena družbe.

Namen sprejema politike skladnosti poslovanja je določiti temeljne elemente ogrodja funkcije skladnosti za ravnanje, odločanje in vzpostavljanje odnosov v družbi in skupini Sava Re.

Namen politike skladnosti poslovanja je opredeliti organizacijsko umeščenost, vlogo in odgovornost funkcije skladnosti v sistemu notranjega upravljanja družbe, vključno z obveznostmi poročanja, skladno s politiko upravljanja in strategijo poslovanja družbe.

CILJI POLITIKE SKLADNOSTI POSLOVANJA

CILJ POLITIKE SKLADNOSTI POSLOVANJA JE VZPOSTAVITEV SISTEMA ZAGOTAVLJANJA SKLADNOSTI POSLOVANJA:

  • preko katerega bo družba delovala v prvi vrsti preventivno in posledično zmanjševala tveganje materialnih izgub (odškodnine, globe) ter okrnitve ali izgube ugleda iz naslova neskladnosti z zakonodajo,
  • ki bo pomagal poslovodstvu izvajati dolžno nadzorstvo in posledično pomagal varovati družbo, poslovodstvo in vse zaposlene pred odgovornostjo v morebitnih ugotovljenih primerih neskladij z zakonodajo ali drugih neskladij, povzročenih s strani zaposlenih ali drugih oseb, ki delujejo v imenu in za račun družbe in za katere je ta odgovorna,
  • ki bo spodbujal k zakonitosti in poštenosti usmerjeno korporativno kulturo ter pregledno delovanje, s čimer se varujejo pravice in legitimni interesi vseh deležnikov, pomagal ohranjati njihovo zaupanje ter uresničevati temeljne vrednote družbe.

TEMELJNI ELEMENTI ZAGOTAVLJANJA SKLADNOSTI

SKLADNOST POSLOVANJA SE NA VSAKEM PODROČJU IN GLEDE VSAKE VSEBINE ZAGOTAVLJA PO NASLEDNJIH TEMELJNIH KORAKIH:

  • pravila in postopki: družba ima ustrezna notranja pravila ravnanja in postopke, v katerih delujejo mehanizmi za skladnost poslovanja, vključno z Etičnim kodeksom družbe,
  • linije poročanja, nadzor organa upravljanja (poslovodstvo): družba ima definirane pristojnosti in odgovornosti za notranje poročanje glede skladnosti poslovanja, in sicer tako, da ima poslovodstvo družbe pregled nad skladnostjo poslovanja,
  • funkcija skladnost poslovanja, organizirana na višjih ravneh organizacije: družba ima imenovanega nosilca funkcije skladnost poslovanja, ki upravlja funkcijo skladnost poslovanja na višji ravni organizacije ter čim bolj ločeno od procesov, glede katerih spremlja in ocenjuje tveganja za skladnost in daje priporočila,
  • zagotovitev primernih pogojev za delovanje in učinkovitost funkcije skladnost: nosilec funkcije skladnosti poroča neposredno upravi in nadzornemu svetu (zlasti ustrezni kadrovski in materialni viri, ustrezna organizacijska umeščenost, pooblastila in neposreden dostop do uprave in ostalih zaposlenih),
  • merila in pogoji glede najvišjih nivojev zaposlenih: družba ima z internimi akti določena posebna merila, pogoje in postopke preverjanja ustreznosti, primernosti in neoporečnosti najvišjih nivojev zaposlenih,
  • izobraževanje, informiranje in usposabljanje vseh nivojev zaposlenih glede skladnosti poslovanja: ustrezen odziv v primerih neskladnosti, ki vključuje sprejem ustreznih ukrepov za preprečevanje bodočih podobnih primerov.

Preberite Politiko skladnosti poslovanja Zavarovalnice Sava.

TEMELJNE VREDNOTE IN PRAVILA RAVNANJA

Predstavljamo vam naše temeljne vrednote in pravila ravnanja, s katerimi gradimo in uresničujemo korporativno kulturo Zavarovalnice Sava, d. d.

Etični kodeks Zavarovalnice Sava

PRIJAVA SUMA NEDOVOLJENEGA RAVNANJA ALI KRŠITVE

K večji učinkovitosti pri preprečevanju, odkrivanju in raziskovanju nedovoljenih ravnanj lahko prispevate tudi vi, tako da nas obvestite o sumu ali kršitvi nedovoljenega ravnanja ali naših vrednot.

Obrazec za prijavo suma

Prijavitelju je omogočena anonimnost, pri čemer se prijava preveri v obsegu navedenih dejstev.

Zavarovalnica Sava prijavitelju zagotavlja zaščito pred negativnimi posledicami, ki bi jih lahko imel zaradi podane prijave.

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani