TEMELJNI ELEMENTI ZAGOTAVLJANJA SKLADNOSTI

SKLADNOST POSLOVANJA SE NA VSAKEM PODROČJU IN GLEDE VSAKE VSEBINE ZAGOTAVLJA PO NASLEDNJIH TEMELJNIH KORAKIH:

 • Pravila in postopki: družba ima vzpostavljena ustrezna notranja pravila ravnanja in postopke, v katerih delujejo mehanizmi za skladnost poslovanja, vključno z etičnim kodeksom.
 • Linije poročanja, nadzor organa upravljanja (poslovodstvo): družba ima definirane pristojnosti in odgovornosti za notranje poročanje glede skladnosti poslovanja, in sicer tako, da ima poslovodstvo družbe pregled nad skladnostjo poslovanja.
 • Funkcija skladnosti poslovanja, organizirana na višjih ravneh organizacije: družba ima imenovanega nosilca funkcije spremljanja skladnosti poslovanja, ki upravlja funkcijo skladnosti poslovanja na višji ravni organizacije ter čim bolj ločeno od procesov, glede katerih spremlja in ocenjuje tveganja za skladnost poslovanja in daje priporočila.
 • Zagotovitev primernih pogojev za delovanje in učinkovitost funkcije skladnosti poslovanja: nosilec funkcije spremljanja skladnosti poslovanja poroča neposredno upravi družbe in nadzornemu svetu (zlasti ustrezni kadrovski in materialni viri, ustrezna organizacijska umeščenost, pooblastila in neposreden dostop do uprave in ostalih zaposlenih).
 • Merila in pogoji glede najvišjih nivojev zaposlenih: družba ima z internimi akti določena posebna merila, pogoje in postopke preverjanja ustreznosti, primernosti in neoporečnosti najvišjih nivojev zaposlenih.
 • Izobraževanje, informiranje in usposabljanje vseh nivojev zaposlenih glede skladnosti poslovanja.
 • Ustrezen odziv v primerih neskladnosti, ki vključuje sprejem ustreznih ukrepov za preprečevanje bodočih podobnih primerov.

Politika skladnosti poslovanja Zavarovalnice Sava

PODROČJA DELOVANJA FUNKCIJE SKLADNOSTI POSLOVANJA:

Glavna vsebinska področja delovanja funkcije skladnosti poslovanja so:

 • razkritja javne družbe;
 • razkritja poslov s povezanimi osebami in obvladovanje konfliktov interesov;
 • varstvo in zaupnost podatkov;
 • nadzor nad poročanjem zunanjim institucijam oziroma nadzornim organom;
 • preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
 • preprečevanje korupcije;
 • preprečevanje prevar;
 • uresničevanje etičnega kodeksa družbe;
 • sodelovanje pri upravljanju sistema notranjih kontrol;
 • aktivnosti za krepitev korporativne integritete.

TEMELJNE VREDNOTE IN PRAVILA RAVNANJA

Predstavljamo vam naše temeljne vrednote in pravila ravnanja, s katerimi gradimo in uresničujemo korporativno kulturo Zavarovalnice Sava, d. d.

Etični kodeks Zavarovalnice Sava

PRIJAVA SUMA NEDOVOLJENEGA RAVNANJA ALI KRŠITVE

K večji učinkovitosti pri preprečevanju, odkrivanju in raziskovanju nedovoljenih ravnanj lahko prispevate tudi vi, tako da nas obvestite o sumu ali kršitvi nedovoljenega ravnanja ali naših vrednot.

Obrazec za prijavo suma

Prijavitelju je omogočena anonimnost, pri čemer se prijava preveri v obsegu navedenih dejstev.

Zavarovalnica Sava prijavitelju zagotavlja zaščito pred negativnimi posledicami, ki bi jih lahko imel zaradi podane prijave.

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}