Zagotovite si varnost in donosnost s sistemom aktivnega upravljanja imetja, ki sredstva razporeja med skladom DWS Garant 80 Dynamic in skladom Sklad ZS Garant 0,5 %.

DWS GARANT 80 DYNAMIC:

  • naložba v delniške sklade s potencialom doseganja visokih donosov,
  • DWS garantira, da VEP ob koncu meseca ne bo nižji od 80 % VEP ob koncu prejšnjega meseca.

SKLAD ZS GARANT 0,5 %:

  • varna naložbena strategija,
  • zajamčen donos 0,5 % letno.

OPIS DWS GARANT 80 DYNAMIC:

Sklad DWS Garant 80 Dynamic upravlja družba DWS Investment S.A., ki dnevno spremlja gibanja na kapitalskih trgih in jamči, da vrednost točke sklada na zadnji trgovalni dan tekočega meseca ne bo nižja od 80 % vrednosti točke na zadnji trgovalni dan preteklega meseca.

Cilj upravljanja skladov je doseganje čim višje donosnosti ob hkratnem zagotavljanju opisane 80 % mesečne garancije. Upravljavec to dosega tako, da v veliki meri sredstva nalaga v delniške naložbe, kar omogoča visok potencial doseganja donosov. Predvidena donosnost sklada je 7 % letno* in je primerljiva z delniško donosnostjo.

*Dejanska realizirana donosnost je odvisna od gibanja svetovnih kapitalskih trgov in se od predvidene lahko razlikuje.

OPIS ZS GARANT 0,5 %:

S skladom ZS Garant 0,5 % smo zavarovanju Hibrid dodali varnost. Sklad ZS Garant 0,5 % upravlja Zavarovalnica Sava. Naložbena politika je usmerjena v varne naložbe, kot so državni vrednostni papirji kakovostnih izdajateljev ter bančni depoziti. Zavarovalnica Sava zagotavlja preudarno upravljanje imetja, zato sredstva, naložena v sklad, niso izpostavljena visokim naložbenim tveganjem. Sklad lahko ima tudi do 100 % sredstev v instrumentih denarnega trga. Poleg 100 % jamstva za sredstva, naložena v Sklad ZS Garant 0,5 %, Zavarovalnica Sava zagotavlja zmerne prihodnje donose, saj vrednost enote premoženja raste fiksno 0,5 % letno. Na ta način omogočamo doseganje izbranega naložbenega cilja tudi v časih negativnih borznih trendov.  

OPIS DWS INVESTMENT: 

Opis DWS investment:
DWS Investments je del skupine Deutsche Bank in je eden izmed vodilnih evropskih upravljalcev vzajemnih skladov. V letu 2010 je podjetje prejelo prestižno nagrado neodvisne bonitetne hiše Morningstar Fund Awards v kategoriji "Best Large Fixed Income House". Podjetje vsako leto prejema tudi številne prestižne nagrade za posamezne sklade, kakor tudi za podjetje kot celoto, od različnih neodvisnih organizacij, kar potrjuje kakovost upravljanja sredstev. Doslej mu je zaupalo več kot štiri milijone vlagateljev iz vsega sveta.

INFORMATIVNI IZRAČUN

 

DAVČNE UGODNOSTI

Prihodek iz naslova življenjskega zavarovanja pri fizičnih osebah ni obdavčen, če zapade v izplačilo po preteku več kot 10 let od začetka zavarovanja. Pogoj za to je, da je zavarovalec zavarovanja hkrati tudi upravičenec za izplačilo in da ni bil zahtevan odkup pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja. Prav tako ni obdavčeno izplačilo zavarovalne vsote za smrt zavarovane osebe. Življenjska zavarovanja, sklenjena za dobo 10 let in več, so oproščena tudi plačila 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov.

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}