Vodstvo

Responsive Image
Promo image

Vzpostavili smo trden in zanesljiv sistem upravljanja:

Promo image
  • Učinkovito organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti.
  • Učinkovit sistem prenosa informacij.
  • Učinkovite ključne funkcije upravljanja, ki so integrirane v organizacijsko strukturo ter procese odločanja zavarovalnice. Ključne funkcije upravljanja so funkcija upravljanja tveganj, funkcija spremljanja skladnosti, funkcija notranje revizije in aktuarska funkcija.
  • Strategijo, pisna pravila, procese in postopke upravljanja tveganj.
  • Ukrepe za zagotovitev rednega in stalnega poslovanja, ki so skladni s sistemi, viri in postopki, med katere sodi tudi izdelava kriznega načrta znotraj našega podjetja.

Organigram družbe

UPRAVA DRUŽBE

*Notranjo revizijo v Zavarovalnici Sava v skladu s Pogodbo o izločenem poslu funkcije notranje revizije med Zavarovalnico Sava in Savo Re od 1. 2. 2018 za nedoločen čas izvajajo zaposleni v Službi notranje revizije Save Re. Zavarovalnica Sava je za nosilko funkcije notranje revizije znotraj Save Re pooblastila nosilko Polonco Jug Mauko.

Organiziranost

Uprava družbe vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo v pravnem prometu. S svojim delom, znanjem in izkušnjami zagotavlja optimalno vodenje in upravljanje tveganj družbe ter pri tem zasleduje cilj dolgoročnega uspešnega poslovanja družbe.

Jošt Dolničar

predsednik uprave

PREBERITE VEČ

mag. Primož Močivnik

namestnik predsednika uprave/član uprave

PREBERITE VEČ

Miha Pahulje

član uprave

PREBERITE VEČ

Uroš Lorenčič

član uprave

PREBERITE VEČ

Robert Ciglarič

član uprave/delavski direktor

PREBERITE VEČ

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe v skladu z veljavnimi predpisi, predvsem na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o zavarovalništvu, Statuta družbe in Poslovnika o delu nadzornega sveta družbe. 

Marko Jazbec

predsednik nadzornega sveta, predstavnik delničarjev

mag. Polona Pirš Zupančič

predstavnica delničarjev

Pavel Gojkovič

predstavnik delničarjev

mag. Peter Skvarča

predstavnik delničarjev

mag. Aleš Perko

predstavnik zaposlenih

Branko Beranič

predstavnik zaposlenih

Ob upoštevanju načela sorazmernosti so v sistem upravljanja družbe, v organizacijsko strukturo in procese odločanja, poleg temeljnih funkcij družbe vgrajene tudi 4 ključne funkcije: funkcija upravljanja tveganj, funkcija notranje revizije, aktuarska funkcija in funkcija spremljanja skladnosti poslovanja.

Jelica Miklavčič

direktorica Službe za skladnost poslovanja

Matej Skernišak

direktor Službe upravljanja tveganj

Polonca Jug Mauko

direktorica Službe notranje revizije

Črto Kreft

direktor Službe aktuarstva osebnih zavarovanj

mag. Andrej Šalamun

direktor Službe aktuarstva premoženjskih zavarovanj

Organizacijske enote v družbi se ločujejo glede na posamezno področje dela, ki ga pokrivajo in so zanj neposredno odgovorne. Pristojnosti in odgovornosti posameznih organizacijskih enot izhajajo iz odgovornega opravljanja ključnih delovnih procesov in delovnih nalog v posamezni organizacijski enoti. Sektor je večja organizacijska enota, ki je sestavljena iz področij.

Lea Jerič

izvršna direktorica Sektorja prodaje

Matevž Čuček

izvršni direktor Sektorja premoženjskih zavarovanj

Andraž Hartman

izvršni direktor Sektorja osebnih zavarovanj

Borut Radolič

izvršni direktor Sektorja škod

Hermina Kastelec

izvršna direktorica Sektorja financ

mag. Darja Krajnc

izvršna direktorica Sektorja računovodstva

Matjaž Stražišar

izvršni direktor Sektorja informacijske tehnologije

mag. Mojca Marinič

izvršna direktorica Sektorja splošnih zadev

Kristina Cvitanović Zorić

direktorica Sektorja - Podružnice Hrvaška

Organizacijske enote v družbi se ločujejo glede na posamezno področje dela, ki ga pokrivajo in so zanj neposredno odgovorne. Pristojnosti in odgovornosti posameznih organizacijskih enot izhajajo iz odgovornega opravljanja ključnih delovnih procesov in delovnih nalog v posamezni organizacijski enoti. Služba je samostojna organizacijska enota, ki je lahko sestavljena iz področij.

mag. Andrej Šalamun

direktor Službe aktuarstva premoženjskih zavarovanj

Črto Kreft

direktor Službe aktuarstva osebnih zavarovanj

Lea Hafner Platovnjak

direktorica Službe za kontroling

Aleksandra Fale

direktorica Pravne službe

Maruška Vihar

direktorica Kadrovske službe

Matej Skernišak

direktor Službe upravljanja tveganj

Špela Kregar

direktorica Službe za marketing in odnose z javnostmi

mag. Rinalda Klemenčič

direktorica Službe za inovacije in podatkovno poslovanje

Goran Žarić

direktor Službe za upravljanje odnosov s stranko

Gianni Sokolič

direktor Službe za poslovanje z EU

Darko Majhenič, mag.

direktor Službe za korporativno varnost

Jelica Miklavčič

direktorica Službe za skladnost poslovanja

Potrebujete našo pomoč? Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

SPLETNI KLIC KLEPET E-POŠTA

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Z januarjem so se spremenila imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ