Odgovorno poslovanje

Hitre povezave

Družbena odgovornost

Prevzemamo skrb in odgovornost do ljudi in prostora, v katerem živimo. Ustvarjamo dolgoročne odnose in trajno vrednost.

Smo član Partnerstva za nacionalno strategijo za družbeno odgovornost in soustanovitelj Mreže za družbeno odgovornost Slovenije. Zavzemamo se, da družbena odgovornost postane pomemben segment na vseh področjih delovanja in sestavni del odnosov, ki jih gradimo, skladno z ISO 26.000.

Kot ambasador se s sprejetjem Slovenskih smernic za korporativno integriteto zavezujemo k spoštovanju in h krepitvi korporativne integritete pri svojem poslovanju v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot temeljnima načeloma družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu nasploh.

Zaposlene spodbujamo, da v okviru dneva korporativnega prostovoljstva vsaj en delovni dan letno namenijo družbeno odgovornim dejanjem in pomagajo tistim, ki jih potrebujejo.

Zavarovalni kodeks

Zavarovalnica Sava je sprejela Zavarovalni kodeks, ki zavezuje zavarovalnico da posluje v skladu z določili kodeksa in temelji na upoštevanju načel trga, tržne konkurence na lojalnih in korektnih temeljih, ekonomike zavarovanja in poslovne morale, s ciljem nuditi strankam kvalitetno zavarovalno zaščite.

Korporativna identiteta

V družbi smo sprejeli Slovenske smernice korporativne integritete. S tem smo se javno zavezali k spoštovanju in h krepitvi korporativne integritete pri svojem poslovanju v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot temeljnimi načeli družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu nasploh. Izhajajoč iz boljših poslovnih rezultatov se s sprejetimi smernicami:

  • zavezujemo se k spoštovanju transparentnosti in korporativne integritete, k uveljavljanju ničelne tolerance do nezakonitega in neetičnega ravnanja zaposlenih in k zagotavljanju korporativne integritete z vrha gospodarske družbe kot temeljnih načel delovanja,
  • zavedamo se dejstva, da se tudi po stopnji dosežene korporativne integritete ocenjuje zakonsko določena skrbnost vestnih in poštenih gospodarstvenikov,
  • upoštevamo škodljive poslovne in družbene posledice neustrezne korporativne integritete ter s tem povezan padec ugleda organov vodenja in nadzora v slovenskih gospodarskih družbah,
  • izhajamo iz sodelovanja vseh deležnikov gospodarskih družb, poklicnih organizacij, profesionalnih združenj in drugih iniciativ pri vzpostavljanju ustrezne korporativne integritete v Sloveniji,
  • navezujemo se na kodekse ravnanja, slovenske in mednarodne predpise ter dokumente s področja korporativne integritete, še zlasti na Smernice dobre prakse OECD o notranjih kontrolah, etiki in skladnosti iz leta 2009,
  • izhajamo iz potrebe po izvajanju ukrepov korporativne integritete na podlagi vzpostavljenih mehanizmov prepoznavanja in ocenjevanja tveganj za korporativno integriteto v vsaki gospodarski družbi posebej,
  • upoštevamo potrebo po zagotavljanju korporativne integritete skladno z velikostjo, pravno obliko in dejavnostjo ter morebitnimi specifičnimi geografskimi, pravnimi in drugimi okoliščinami za posamezno gospodarsko družbo ter njenimi že vzpostavljenimi mehanizmi za zagotavljanje korporativne integritete,
  • pozivamo tudi druge gospodarske subjekte k njihovi uporabi s ciljem splošnega izboljšanja poslovnih rezultatov in krepitve družbene odgovornosti.

Protikorupcijska klavzula

V poslovnih razmerjih dosledno uporabljamo protikorupcijsko klavzulo:

Pogodbeni stranki izjavljata, da v katerikoli fazi sklepanja oziroma izvajanja pogodbe nobena pogodbena stranka ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršnokoli nedovoljene koristi kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki, za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi bila lahko nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena pogodba nična. Če se pogodba še ni pričela uporabljati, se šteje, da ni bila sklenjena.

Vprašalnik o trajnostni naravnanosti

Zavarovalnica Sava preverja trajnostno naravnanost ponudnikov z vprašalnikom.

Pritožbeni postopki

V podjetju imamo urejen in utečen postopek izvensodnega reševanja sporov.

Pritožbe obravnavata:

  • pritožbena komisija,
  • pooblaščenec za reševanje pritožb.

Informacije o pritožbenem postopku v Zavarovalnici Sava

V Zavarovalnici Sava si prizadevamo za zadovoljstvo zavarovancev, nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja in za strokovno in korektno opravljanje zavarovalnih storitev. Pri tem se zavedamo, da pri poslovanju lahko pride tudi do situacij, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od tistih, ki jih potrošniki zavarovalnih storitev pričakujete. Prav za takšne situacije in primere smo na Zavarovalnici Sava oblikovali postopke za reševanje vaših pritožb ter predvideli tudi možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov.

Pritožbeni postopki:

Pritožbe v zvezi z našimi ravnanji ali odločitvami lahko podate ustno ali pisno na naslov naše družbe Zavarovalnica Sava, d. d., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, preko naše spletne strani, po elektronski pošti info@zav-sava.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Na vaše ustne pritožbe bomo skušali odgovoriti takoj oz. vam v primeru kompleksnejših ali obsežnejših pritožb predlagali ustrezne načine nadaljnjega postopanja. Če bi želeli na svojo ustno pritožbo prejeti pisni odgovor, bo pripravljen zaznamek, ki ga bomo v nadaljevanju obravnavali kot pisno pritožbo.

Vaše pritožbe bomo obravnavali skladno z našim Pravilnikom o pritožbenem postopku in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času (najkasneje v roku 30 dni po prejemu).

O vaših pritožbah bodo glede na pristojnosti odločali pristojni senata pritožbene komisije ali pooblaščenec za pritožbe.

Informacija o izbranem izvajalcu izvensodenga reševanja potrošniških sporov

Če se ne bi strinjali z rešitvijo svoje pritožbe in z odločitvijo pristojne pritožbene komisije, imate pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije pred našim izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov s pomočjo tretje neodvisne strokovne osebe kot posameznika, ki ne more izdati zavezujoče odločbe, ampak s svojim delovanjem v neformalnem postopku udeležencem pomaga doseči sporazum, ki spor razrešuje oziroma na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti.

V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov lahko tako (potrošniki) vložite pobudo za rešitev spora pri našem izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju (info@zav-zdruzenje.si, tel. +386 1 3009 381). Pobudo lahko vložite, če ste predhodno vložili pritožbo pri zavarovalnici, ki ji ni bilo ugodeno ali zavarovalnica o pritožbi ni odločila v 30 dneh.

Za potrošnika je sodelovanje v postopku mediacije prostovoljno v vseh fazah postopka. Potrošnik se lahko kadarkoli umakne iz postopka mediacije. Potrošnik se pred nastankom spora z določitvijo, da bo vložil pobudo, ne more odpovedati pravici do upravnega ali sodnega varstva. Za ponudnika/ zavarovalnico je sodelovanje v postopku mediacije obvezno.

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (platforma za SRPS) je enotna vstopna točka za potrošnike, ustanovljena na podlagi Uredbe 524/2013/EU za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev med potrošnikom s prebivališčem in ponudnikom s sedežem v Evropski uniji. Objavljamo še elektronsko povezavo na platformo za SRPS.

Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu

Če ocenjujete, da je prišlo pri ravnanju Zavarovalnice do nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa in drugih dobrih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavarovalne stroke, lahko svojo pritožbo posredujete tudi Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.

Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava

Namen Trajnostne naložbene politike Zavarovalne skupine Sava je urediti pristop skupine glede okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov njenega vlaganja.

Prav tako je namen politike zagotoviti skladnost skupine z veljavnimi zakoni in predpisi s področja naložb, kot so Uredba o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev ter drugi EU in nacionalni predpisi.

Politika določa zaveze skupine glede odgovorne in trajnostne naložbene prakse, ki koristi tako njenim strankam kot širši družbi.

Smernice za odgovoren prevzem okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj pri premoženjskih zavarovanjih

V Zavarovalnici Sava sledimo smernicam o trajnostnem upravljanju zavarovalnega portfelja premoženjskih zavarovanj Zavarovalne skupine Sava. Namen smernic je zagotovitev vsebinskega okvira za odgovoren prevzem okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj (Environmental, Social and Governance) premoženjskih zavarovanj zavarovalnic Zavarovalne skupine Sava.

Responsive Image

Kontaktirajte nas

Imate vprašanje, na katerega niste našli odgovora?
Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

ali pošljite sporočilo

Pošiljanje sporočila ni bilo uspešno.

Pošiljanje sporočila je bilo uspešno.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE