Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www. zav-sava.si (v nadaljevanju spletno mesto Zavarovalnice Sava, d. d.) je Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju Zavarovalnica Sava, d.d.). Zavarovalnica Sava, d.d., si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.zav-sava.si.
Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.
Niti Zavarovalnica Sava, d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Zavarovalnica Sava, d.d., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Zavarovalnice Sava, d.d., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.
Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Zavarovalnica Sava, d.d., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Zavarovalnice Sava, d.d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene. 

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

 

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki

Izjava o varstvu podatkov določa način oz. postopek zbiranja in uporabe osebnih podatkov. Z osebnimi podatki, pridobljenimi iz ponudb ali zavarovanj ter prek spletnega mesta, upravlja Zavarovalnica Sava.

Zavarovalnica Sava izjavlja, da varuje zasebnost vsakega obiskovalca spletnega mesta. Brez privolitve obiskovalcev ne bomo razkrili nobenih osebnih podatkov, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm za določene poklice, monetarne, proračunske in davčne zadeve, nadzora javne varnosti in varstva subjekta podatkov ali pravic in svoboščin drugih v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev, razen v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so povezani z narodnim, rasnim in drugim poreklom, s političnimi, verskimi in drugimi prepričanji, z izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen nalezljivih bolezni ali spolnega vedenja.

Neosebni podatki

Po zakonodaji smemo zbirati vaše neosebne podatke, kot so: kateri brskalnik uporabljate, podatek o tem, s katere spletne strani ste bili povezani na naše spletno mesto. Na podlagi teh podatkov ne morete biti identificirani, nam pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu. Podatke o številu povezav s tretje spletne strani na našo spletno mesto lahko posredujemo lastniku ali upravljavcu tretje spletne strani, saj vas na podlagi teh podatkov ni mogoče identificirati. Podatki, ki se zapišejo na trdi disk Kadar obiščete našo stran, lahko na vaš računalnik shranimo nekatere podatke (poznano kot 'cookie'). Ti podatki pospešijo uporabo našega spletnega mesta, vendar pa jih lahko kadar koli izbrišete ali preprečite z ustrezno nastavitvijo v programski opremi.

Zavarovalnica Sava mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika:

  • dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni.
  • izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in Zavarovalnica Sava nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani;
  • omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje;
  • posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
  • posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu s petim odstavkom 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
  • omogočiti vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka podatkov in metodo obdelave.

Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so Združene države Amerike sprejele 18. 3. 2010, s pričetkom veljavnosti od 1. 7. 2014. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA, z uvedbo sistema poročanja podatkov s strani finančnih institucij o takšnem premoženju.

FATCA zahteva od ne-ameriških finančnih institucij izvedbo identifikacije ameriških imetnikov finančnih računov in podjetij, v katerih so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci in izvedbo poročanja o finančnem premoženju takšnih oseb.

V primeru, da posamezna finančna institucija ne bi sodelovala v FATCA sistemu, bo podvržena posebni FATCA obdavčitvi v višini 30 % na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

Za odpravo domačih pravnih ovir in zmanjšanje bremen za izvajanje FATCA zahtev je ameriško Finančno ministrstvo (U.S. Treasury) v sodelovanju z drugimi državami oblikovalo vzorčni meddržavni sporazum v več različicah.

Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA je bil podpisan 2. junija 2014. Sporazum temelji na vzorčnem sporazumu 1 z vgrajeno vzajemnostjo v avtomatični izmenjavi podatkov med državama in podrobneje opredeljuje obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS v zvezi z izvajanjem FATCA.

V skladu s Sporazumom se je Zavarovalnica Sava, d. d., registrirala pri ameriški davčni upravi (IRS) s FATCA statusom "Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija".

GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka) za Zavarovalnico Sava , d.d., je: 54YL9X.00000.LE.705.

GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka) za Zavarovalnico Sava, d. d., Podružnica Hrvaška je 54YL9X.00000.BR.191.

Zavarovalnica Sava, d. d., za potrebe izvajanja pravil FATCA deluje kot Vodilna finančna institucija v okviru FATCA skupine Save Re. Več informacij najdete na tej povezavi.

Zavarovalnica Sava, d. d., je skladna z zahtevami FATCA in jih izvaja od 1. 7. 2014 dalje. Pri tem ne izvaja pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

Podrobnejše informacije so vam na voljo v zgibanki.

Koristne povezave

ZDA:

http://www.irs.gov/fatca 

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx 

http://slovenia.usembassy.gov/ 

Slovenija:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/dokumenti/fatca/http://www.durs.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje_v_davcnih_zadevah/ 

EU Komisija:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

OECD:

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ 

 

Standard CRS- avtomatična izmenjava podatkov za davčne namene 

Z namenom učinkovite zaščite davčnih prihodkov, je OECD, zgledujoč se po ameriški davčni zakonodaji, razvila nov standard za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih v davčnih zadevah – t.i. CRS, ki je že vključen tudi v zakonodajo EU. Slovenija je ena izmed držav in jurisdikcij podpisnic večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, ki se je zavezala  k sprejemu novega mednarodnega standarda avtomatične izmenjave informacij za davčne namene. V ta namen je bila sprejeta novela Zakona o davčnem postopku ZdavP-2, v katero je Slovenija v celoti implementirala standard avtomatične izmenjave podatkov.

Koristne povezave:

 EU Komisija:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm.

OECD:

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/.

Slovenija:

http://www.durs.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje_v_davcnih_zadevah/,

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran http://www.zav-sava.si/ pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se s tem ne strinjate, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo, saj vas obvezuje.