NIKOLI SAMI
NA KMETIJI

Kmetijsko premoženjsko zavarovanje

Kmetovalci sklenite Kmetijsko premoženjsko zavarovanje, s katerim lahko pred številnimi nevarnostmi zavarujete vse svoje nepremičnine, premičnine, zaloge in pridelke ter živali.

Zakaj skleniti zavarovanje?

 • Zavarujemo kmetijske objekte, premičnine, zaloge in pridelke ter živali pred več kot 26 nevarnostmi.
 • Ekološkim pridelovalcem hrane omogočamo paketno zavarovanje z EKO popustom.

Promo image

Komu je namenjeno?

Zavarovanje smo razvili za vse kmetovalce, ki želite zaščititi svoje imetje in ste lastniki nepremičnin, premičnin, zalog in pridelkov ter živali.

Zavarovanje je primerno tako za kmetovalce, ki se ukvarjate s poljedelstvom in živinorejo, kot za tiste, ki se ukvarjate z vinogradništvom in sadjarstvom.

Kaj vključuje?

Pri Kmetijskem premoženjskem zavarovanju lahko predmet zavarovanja sodi v eno izmed petih glavnih skupin:

 • objekti,
 • oprema,
 • zaloge in pridelki,
 • živali,
 • žičnice.

Več o glavnih skupinah predmetov zavarovanj lahko preberete spodaj.

Promo image
V skupino objektov uvrščamo tri podskupine: 

Te so lahko pritlične, eno- in večetažne ter montažne, ki so namenjene kmetijskemu gospodarstvu. V to skupino sodijo: hlevi, kleti, vinske kleti, garaže, skednji, kozolci, shrambe, silosi, strojne lope, lope, kolarnice, rastlinjaki, čebelnjaki in opuščena gospodarska poslopja, pa tudi lovske in podobne koče, v katere pospravljate seno. 
 
V zavarovanje zgradb so vključeni vsi deli zgradbe, vse vgrajene instalacije, vsa v zgradbo vgrajena oprema, fiksno pritrjeni kolektorji na zgradbi, pripadajoče pritikline*PP in vsa stekla, vgrajena v zgradbo.

V to skupino sodijo vsi objekti v 4. gradbeni fazi, kar pomeni, da imajo vgrajena okna, vrata in položeno kritino.

Ta skupina vključuje okolico nepremičnine oziroma objekta.

 

Oblika kritja Dejanska vrednost Nova vrednost Nova vrednost
Opis rizika Osnovno Standardno Nadstandardno
Požar
Strela
Eksplozija
Padec zračnega plovila ali dela plovila
Udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja
Manifestacija ali demonstracija
Vihar*
Toča**
Svetovanje za hitrejšo odpravo škode
Teža snega*** ×
Odgovornost iz posesti kmetijski zgradb × 21.000 EUR 21.000 EUR
Udarec neznanega vozila motornega vozila ali premičnega delovnega stroja × ×
Žled in meteorna voda × ×
Stroški čiščenja do 3%****  do 5%****  do 5%**** 
Ponovni stroški projektiranja in nadzora × do 3%****  do 5%**** 
Indirektni udar strele - instalacija × do 3%****  ×
Izliv vode doplačilo do 3%**** 
Razbitje stekla doplačilo do 3%****  do 5%**** 
Strojelom vgrajenih instalacij doplačilo doplačilo do 5%**** 
Poplava ali talna voda doplačilo doplačilo do 3%**** 
Iztek (lekaža) doplačilo doplačilo do 3%**** 
Vandalizem na zgradbi doplačilo doplačilo do 3%**** 
Indirektni udar strele avtomatska regulacija centralnih kurjav ter avtomatska regulacija pogonov za odpiranje garažnih in ograjnih vrat doplačilo doplačilo doplačilo
Zemeljski plaz ali utrganje zemljišča doplačilo doplačilo doplačilo
Snežni plaz doplačilo doplačilo doplačilo

zajeto ni zajeto

*Rizik vihar ni krit na razprostrtih plastičnih folijah rastlinjakov in nadstrešnic.

**Rizik toča ni krit na steklu in plastičnih plastičnih folijah rastlinjakov.

***Rizik teže snega ni krit na rastlinjakih, šotorskih in balonskih zgradbah vseh vrst.

****Višina kritja je dana v odstotku od zavarovalne vsote.

Oprema vključuje gospodarsko opremo in premičnine, ki so v vaši lasti ali lasti vaših družinskih članov. Zavarovanje vključuje vse premičnine, ki so na kraju zavarovanja in pripadajo zavarovalnemu zbiru. V zbir pa sodijo tako tiste premičnine, ki so bile vključene ob sklenitvi zavarovanja, kot tiste, ki ste jih dodali kasneje. 

Z individualnim dogovorom in ob plačilu dodatne premije so lahko predmet zavarovanja tudi premičnine drugih oseb, ki ste jih prevzeli v uporabo, najem ali hrambo. 

Predmet zavarovanja so lahko tudi prikolice, samovozni stroji in traktorji, kjer koli na posestvu, za nevarnost vloma pa samo v zaklenjenih prostorih.

 

Oblika kritja Dejanska vrednost Nova vrednost Nova vrednost
Opis rizika Osnovno Standardno Nadstandardno
Požar
Strela
Eksplozija
Padec zračnega plovila ali dela plovila
Udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja
Manifestacija ali demonstracija
Vihar
Toča
Svetovanje za hitrejšo odpravo škode
Vlomska tatvina in rop do 10%** do 20%** do 30%**
Stroški čiščenja do 3%** do 5%** do 10%**
Izliv vode doplačilo do 3%**
Teža snega* ×
Udarec neznanega vozila motornega vozila ali premičnega delovnega stroja × × do 3%**
Indirektni udar strele - premičnine × × do 3%**
Iztek (lekaža) doplačilo do 3% do 5%**
Poškodbe na zgradbi ob vlomu doplačilo doplačilo do 5%**
Žled in meteorna voda × ×
Zemeljski plaz in utrganje zemljišča doplačilo doplačilo doplačilo
Snežni plaz doplačilo doplačilo doplačilo
Poplava ali talna voda doplačilo doplačilo doplačilo
Razbitje stekla doplačilo doplačilo doplačilo

zajeto ni zajeto

*Rizik teže snega ni krit na premičninah, ki se nahajajo v rastlinjakih, šotorskih in balonskih zgradbah vseh vrst.

**Višina kritja je dana v odstotku od zavarovalne vsote.

Zaloge*ZAL in pridelki*PRI so predmet zavarovanja le, če so v lasti zavarovanca ali družinskih članov, ki z njim živijo na kmetiji v skupnem gospodinjstvu.

Tudi to zavarovanje vključuje vse zaloge in pridelke, ki so na kraju zavarovanja in pripadajo zavarovalnemu zbiru. V zbir pa sodijo tako tiste zaloge ali pridelki, ki so bili vključeni ob sklenitvi zavarovanja, kot tiste, ki ste jih dodali kasneje.

Z individualnim dogovorom in ob plačilu dodatne premije so lahko predmet zavarovanja tudi tuje zaloge in pridelki, ki jih je zavarovanec prevzel v hrambo. Med njih pa ne uvrščamo: posevkov (dokler niso požeti), plodov (dokler niso obrani ali  rodni), nerodnih nasadov (sadovnjakov, vinogradov ipd.) ter sadnega drevja ob zgradbah.

 

Oblika kritja Dejanska vrednost Nova vrednost Nova vrednost
Opis rizika Osnovno Standardno Nadstandardno
Požar
Strela
Eksplozija
Padec zračnega plovila ali dela plovila
Udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja
Manifestacija ali demonstracija
Vihar
Toča
Svetovanje za hitrejšo odpravo škode
Vlomska tatvina in rop do 10%** do 20%** do 30%**
Stroški čiščenja do 3%** do 5%** do 10%**
Izliv vode doplačilo do 3%**
Teža snega* ×
Žled in meteorna vode × ×
Udarec neznanega vozila motornega vozila ali premičnega delovnega stroja × × do 3%**
Zemeljski plaz in utrganje zemljišča doplačilo doplačilo doplačilo
Snežni plaz doplačilo doplačilo doplačilo
Iztek (lekaža) doplačilo do 3%** do 5%**
Samovžig zalog doplačilo doplačilo do 15%**
Poplava ali talna voda doplačilo doplačilo doplačilo

zajeto ni zajeto

*Rizik teže snega ni krit na premičninah, ki se nahajajo v rastlinjakih, šotorskih in balonskih zgradbah vseh vrst.

**Višina kritja je dana v odstotku od zavarovalne vsote.

V to skupino uvrščamo vse domače živali*DZIV, a le če so v lasti zavarovanca ali družinskih članov, ki z njim živijo na kmetiji v skupnem gospodinjstvu. 

Z individualnim dogovorom lahko zavarujete živali na pašniku, a le za nevarnost direktnega in indirektnega udara strele.

Žičnice so žične mreže s stebri, ki jih uporabljamo v vinogradih, sadovnjakih, nasadih hmelja in na plantažah. Mednje sodijo tudi konstrukcije za zaščitne mreže proti toči, predmet zavarovanja pa je tudi sama zaščitna mreža proti toči. 

(i) [DZIV]

Domače živali

Med domače živali sodijo kopitarji, govedo, prašiči, drobnica, zajci, obljudeni in neobljudeni panji, perutnina in zapredki sviloprejk. 
(i) [PP]

Pripadajoče pritikline

To so balkonske in stopniščne ograje ter pločniki okoli zgradb.

(i) [ZAL]

Zaloge

To so hlevski gnoj, umetno gnojilo, zaščitna sredstva – škropiva, krmila, les za lastne potrebe. 

(i) [PRI]

Pridelki

To so seno, slame, koruznice, vse vrste zrnja, industrijske rastline, sadje, vino, žganje in drugi kmetijski pridelki, ki se pridelujejo na kmetiji.

Zakaj so zavarovanje sklenili drugi?

 • Ekološkim pridelovalcem hrane omogočamo EKO popust.
 • Zavarujete lahko objekte, opremo, zaloge, živali in žičnice.
 • Predmete zavarovanj lahko z individualnim dogovorom tudi razširite.
 • Omogočamo dva tipa zavarovanj za novo vrednost, in sicer standardno in nadstandardno.
Person image

Zavarovanje v praksi

Neurje je presenetilo živali na paši in lastnik jih ni uspel odpeljati na varno. V hudi nevihti je indirektni udar strele poškodoval živali na pašniku in ker je imel lastnik sklenjeno Kmetijsko premoženjsko zavarovanje, samo mu po prijavi primera pri Zavarovalnici Sava povrnili nastalo škodo do 1.400 €.

Imeti kmetijo je velika odgovornost, tudi finančno, saj si velikokrat odvisen od narave in ji popolnoma podrejen. Zato sem brez pomisleka sklenil Zavarovanje kmetijskega premoženja, saj vem, da v najhujšem primeru ne bom ostal brez vsega.

Marko
Vsebina objavljena na spletni strani je splošnega informativnega značaja. Podrobna vsebina Asistenc in Zavarovanj je opredeljena v zavarovalnih pogojih.
NADGRADITE ZAVAROVANJE

Kaj lahko priključim zavarovanju?

Zavarovanje živali 

Zagotavljamo kritje škode, ki nastane zaradi temeljnih požarnih nevarnosti*tpn ter indirektnega udara strele, vse dokler so živali v zgradbi. Če so živali na pašniku, zagotavljamo kritje škode le za nevarnosti direktnega in indirektnega udara strele.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 

 

Zavarovanje žičnic 

Poskrbimo za kritje škode, ki nastane kot posledica požara, udara strele, eksplozije, viharja, toče, padca zračnega plovila ali dela plovila ter manifestacije ali demonstracije. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 

Potresno zavarovanje 

Zagotavljamo kritje škode, ki po ali ob potresu nastane na zgradbi. Potresno zavarovanje lahko pri nas sklenete tudi ločeno.  

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 

Zavarovanje odgovornosti 

V osnovnem paketu je vključeno zavarovanje odgovornosti iz posesti kmetijskih zgradb, dodatno pa lahko priključite tudi zavarovanje odgovornosti iz zasebnega življenja in zavarovanje odgovornosti iz posesti psa. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 
(i) [tpn]

Temeljne požarne nevarnosti

To so požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec zračnega plovila ali dela plovila, manifestacije ali demonstracije.

Auto-config is set

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

3

Spletna prijava in ogled škode na daljavo

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Podpis na daljavo

Sklenite zavarovanje od koderkoli, tako da zavarovalno polico podpišete na svoji pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Spletne oddaje Naše tačke

Skrb za pse in mačke presega le kakovostno hranjenje, streho nad glavo in obvezne obiske veterinarja. Zato v spletnih oddajah z Natašo Bešter in gosti odkrivamo zanimive in koristne teme o naših štirinožcih.

PREBERITE VEČ

Side image

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

Spletna prijava in ogled škode na daljavo 

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Svetovalnica za mlade

Mama ne izbira, kaj počneš v prostem času. Ali še vedno ureja zavarovanja zate?

PREBERITE VEČ

Potrdite identiteto z video klicem

Preverjanje identitete zavarovanca je za sklenitev življenjskega zavarovanja nujna. To odslej opravite kar z video klicem - na daljavo.

PREBERITE VEČ

Post image

S kolesom po Prekmurju

11.07.2024 Marin Medak

Post image

Sava Dolinka in njena okolica

10.07.2024 Marin Medak

Post image

Raziskovanje Lonjskega polja

09.07.2024 Marin Medak

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE