Rezultati iskanja:

Avtomobilska zavarovanja

Kaj krije moja kasko polica?

Kriti so riziki, ki so opredeljeni na zavarovalni polici oziroma v zavarovalnih pogojih. Kritja so odvisna od paketa, ki ga je zavarovanec izbral.

Ali velja asistenca, tudi če se okvara ali prometna nezgoda zgodi v med mejnem prostoru med Srbijo in Kosovim?

Pripadajoča pomoč je vezana na komunikacijo in pridobivanje , če obstaja jezikovna težava. Ugodnosti, povezane z izgubljeno prtljago, pripadajo le v primeru potovanja z letalom na osnovi izvirnih računov in ostalih dokazil.

Imel sem prometno nesrečo, kakšen je postopek?

Če pri nesreči ni prišlo do telesnih poškodb in je vozilo vozno, se oglasite na cenilnem mestu zavarovalnice povzročitelja. Če je vozilo nevozno, naredite prijavo pri Zavarovalnici Sava in cenilec bo ogled opravil na terenu.

Prometna nesreča v tujini: kakšen je postopek glede popravila in ali se stroški povrnejo?

Če je prišlo do nesreče v tujini, nemudoma pokličite asistenco Zavarovalnice Sava na +386 2 618 05 20, ki bo v sodelovanju s cenilno službo uredila ogled poškodbe, odobritev popravila/zamenjave in poplačilo poškodovanih delov v tujini.
Ko se vrnete v Slovenijo, se obvezno oglasite na najbližji enoti Zavarovalnice Sava in izpolnite odškodninski zahtevek za prijavo škodnega dogodka ter predložite račune o sanaciji škode.

Razbito steklo v tujini, kakšen je postopek?

Če imate sklenjeno kasko zavarovanje ali kasko delno kombinacijo (J) in je prišlo do poškodovanja stekel v tujini, je najbolje takoj poklicati asistenco Zavarovalnice Sava na +386 2 618 05 20, ki bo v sodelovanju s cenilno službo uredila ogled poškodbe, odobritev popravila/zamenjave in poplačilo poškodovanega stekla v tujini.
Ko se vrnete v Slovenijo, se obvezno oglasite na najbližji enoti Zavarovalnice Sava in izpolnite odškodninski zahtevek za prijavo škodnega dogodka ter predložite račune o sanaciji škode.

Kje je najbližje cenilno mesto?

Seznam vseh cenilnih mest se nahaja na tej povezavi.

Ali je potrebno v primeru škode na parkirišču poklicati policijo?

Zaradi ugotavljanja okoliščin poškodbe je priporočljivo obvestiti policijo.
V primeru uveljavljanja škode, ki jo je povzročilo drugo motorno vozilo, ni nujno, da o poškodbi obvestite policijo. V primeru poškodbe iz objestnosti ali poskusa vloma pa je v skladu z zavarovalnimi pogoji obvezna obvestitev policije.

Zaradi poškodb pri prometni nesreči je lastnik v bolnici, avto pa je ostal pri avto vleki. Ali asistenca krije stroške stojnine za ta čas?

Stroški ležarine so po splošnih pogojih izključeni iz asistence.

Ali asistenca velja v primeru, ko ne delajo luči (ponoči)?

Ne. Avtomobilska asistenca velja za vozila v nevoznem stanju. Vozilo v nevoznem stanju je tako poškodovano ali pokvarjeno, da ga ni možno premikati z lastnim pogonom. V primeru nedelujočih žarometov, je vozilo še vedno v voznem stanju.

Ali mi pripada asistenca, če med vožnjo ostanem brez goriva?

Da, asistenca v tem primeru pokrije stroške dostave goriva ali vleko do prve bencinske črpalke. Stroški goriva niso kriti.

Ali mi pripada asistenca, če pomotoma natočim napačno gorivo?

Da, kriti so stroški vleke vozila do servisa. Pri Asistenci Premium so v asistenci vključeni tudi stroški prečrpavanja brez stroškov rezervnega materiala.

Ali se mi koriščenje sistenčnih storitev denarno pozna pri naslednjem sklepanju zavarovanja?

Ne, zavarovanje asistence ne zajema sistema bonus /malus, kar pomeni, da v primeru koriščenja asistence ni podražitve zavarovanja v naslednjem letu oziroma obdobju.

Kolikokrat lahko koristim asistenco?

Na en škodni primer se lahko koristi več asistenčnih ugodnosti v odvisnosti od škodnega dogodka. Drugih omejitev po številu koriščenja asistence ni.

Imel sem prometno nesrečo v tujini. Ali lahko prečkam carino brez prijave na policijo?

Poškodbe na vozilu, ki so nastale v prometni nesreči v tujini, je obvezno potrebno prijaviti policiji. Samo s policijskim potrdilom o poškodbah boste lahko prečkali carino in državno mejo. S tem policijskim zapisnikom/potrdilom boste nato na zavarovalnici ob prijavi škode izkazali resnični kraj in način nastanka poškodb na vašem vozilu.

Kdaj začne veljati sklenjena polica, od tistega trenutka ali od 00:00?

Če ni drugače dogovorjeno, začne zavarovalna pogodba veljati po izteku 24. ure dneva, ki je v polici označen kot dan začetka zavarovanja.

Kako naj sestro zavarujem kot mladega voznika?

Pri sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti se obračuna doplačilo v višini 20 % za mladega voznika.
Namesto doplačila pa lahko posamezni mladi voznik sklene samostojno zavarovalno polico, ki ni vezana na vozilo, ki ga vozi.

Kje dobim kontakt svojega agenta?

Mobilna številka zastopnika je navedena na polici in modri vizitki, lahko pa pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Kateri asistenčni info center dela tudi ob vikendih ali praznikih?

Asistenčni center TBS 24, d. o. o., deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Prometna nesreča v tujini: kako postopati?

Če je nastala manjša materialna škoda, si z ostalimi udeleženimi izmenjajte podatke in v celoti izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči. Zaradi lažje izvedbe nadaljnjih postopkov priporočamo, da v vseh primerih na kraj pokličete policijo, ki bo opravila ogled ter vam izdala potrdilo o poškodbi vozila tuje registracije, ki omogoča neoviran prehod državne meje in vrnitev v domovino. Če od soudeleženih v nesreči ne morete pridobiti podatkov o osebah, vozilu in zavarovanju, za podatke prosite policijo.

Prometna nesreča, en udeleženec: ali je potrebno poklicati policijo?

Če se bo nastala škoda na vozilu uveljavljala iz sklenjenega kasko zavarovanja, je glede na splošne pogoje kasko zavarovanja potrebno vsako prometno nesrečo prijaviti policiji.

Nalet divjadi: ali je potrebno poklicati policijo?

Da, škodni dogodek je potrebno obvezno prijaviti policiji.

Imel sem prometno nesrečo s tujim državljanom ali moram poklicati policijo?

V primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registrsko oznako, je posebej pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse bistvene podatke o tujem vozniku in motornem vozilu (predvsem ime in priimek voznika, registrska oznaka vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številko zavarovalne police oziroma zelene karte), ki je bilo udeleženo v prometni nesreči. Priporočljivo je poklicati policijo, v vsakem primeru pa se izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče policija.

Na kateri servis odpeljati poškodovano vozilo?

Če je vaše vozilo po prometni nesreči nevozno, je priporočljiva vleka vozila do najbližjega pooblaščenega servisa (za znamko vozila) od mesta prometne nesreče in nato najpozneje v roku 3 dni prijaviti škodo na najbližji enoti Zavarovalnice Sava, ki bo tudi poskrbela za ogled in ocenitev nastale škode.
Če je vaše vozilo po prometni nesreči v voznem stanju ter je cenilec opravil ogled in cenitev škode, priporočamo sanacijo ugotovljene škode na enem od pogodbenih servisov Zavarovalnice Sava. Cenitev in popravilo pa lahko opravite tudi na katerem od naših pogodbenih cenilnih mest (QC), ki so navedena tukaj.

Ali mi z asistenco pripada nadomestno vozilo za čas trajanja popravila?

Če imate sklenjeno asistenco in se vam je pripetila nesreča, vandalizem ali tatvina in vaše vozilo ni popravljivo v 12 urah oziroma popravila ni možno končati v 48 urah, vam pripada nadomestno vozilo v Sloveniji in v tujini. Čas koriščenja je odvisen od izbranega paketa Asistence.

Kaj je odbitna franšiza?

Odbitna franšiza je pogodbeno določeni znesek, ki ga pri poravnavi škode zavarovalnica odbije od izplačila.
Ob sklenitvi nekaterih zavarovanj si zavarovanec lahko izbere delež škode, ki ga bo v primeru škodnega primera kril sam. Ta delež, imenovan franšiza( lastna udeležba), je lahko izražen v odstotku zavarovalne vsote, v odstotku nastale škode ali v absolutnem znesku. Pri kasko zavarovanjih vozil je v Zavarovalnici Sava franšiza določena v odstotku zavarovalne vsote (glede na vrednost vozila) in lahko znaša 1 %, 2 %, 4 % ali 8 %. Če zavarovanec izbere odbitno franšizo, je zavarovalna premija nižja.

Ali obvezno avtomobilsko zavarovanje krije tudi škodo na mojem avtomobilu?

Obvezno avtomobilsko zavarovanje krije premoženjsko škodo (avto, stavbe, osebni predmeti) in telesne poškodbe oziroma smrt oškodovanca. Škodo na avtomobilu povzročitelja krije kasko avtomobilsko zavarovanje.

Zavarovanje za moped

Kdaj lahko lastnik ustrezno registrira moped s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h?

Mopedi s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h morajo biti registrirani od 1. maja 2017, registracija pa je možna od 6. aprila 2017 dalje.

Ali je potrebno pred prvo registracijo mopeda s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h opraviti tehnični pregled mopeda?

Da, če je moped star več kot 4 leta.

Ali je pri registraciji mopedov s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h vedno treba priložiti dokazilo o izvoru in lastništvu vozila?

Pri registraciji mopedov s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h (velja tudi za ostale mopede) k vlogi za registracijo ni potrebno priložiti dokazila o izvoru in trenutnem, če je bil moped na območju Slovenije pred 1. majem 2004 in njegovo lastništvo ni sporno. Izpolnjevanje navedenega časovnega pogoja in nespornosti lastništva mopeda stranka dokazuje v posebnem ugotovitvenem postopku.

Ali je posebni ugotovitveni postopek del registracijskega postopka?

Da. V skladu z usmeritvami Ministrstva za infrastrukturo je navedeni posebni ugotovitveni postopek del registracijskega postopka.

Ali posebni ugotovitveni postopek izvedejo vse registracijske organizacije?

Da, ker je posebni ugotovitveni postopek del registracijskega postopka, ga mora glede na vloženo vlogo lastnika za registracijo mopeda izvesti tista registracijska organizacija, ki je prejela vlogo za registracijo. Registracijske organizacije so upravne enote in pooblaščene registracijske organizacije.

Ali lahko posebni ugotovitveni postopek izvede tudi pooblaščena registracijska organizacija? 

Da. Če pooblaščena registracijska organizacija prejme vlogo za registracijo mopeda, mora izvesti tudi posebni ugotovitveni postopek.

Ali je vsaka strokovna organizacija, ki izvaja tehnične preglede vozil, tudi registracijska organizacija?

Da.

Se posebni ugotovitveni postopek izvede za vse mopede na enoten način (npr. z dvema pričama)?

Ne. Način dokazovanja nespornosti lastništva mopeda in pogoja, da je bil moped na ozemlju Slovenije pred 1. majem 2004, je odvisen od konkretnega primera. O tem, ali je treba kakšno dejstvo dokazovati ali ne, odloča uradna oseba, ki vodi postopek, glede na to, ali utegne to dejstvo vplivati na odločitev o stvari. Registracijska organizacija bo po prejemu vloge za registracijo mopeda in prilog sama presojala, katera dokazila je morebiti še potrebno priložiti oziroma katera procesna dejanja opraviti. V poštev tako pridejo vsa listinska dokazila, potrdila uradnih evidenc, izjave strank, izjave prič. Verodostojnost izjave stranke oziroma izjave prič referent registracijske organizacije presoja po načelu proste presoje dokazov, kar pa pomeni kritično in logično presojo dokazne vrednosti vsakega dokaza posebej in medsebojnega učinkovanja dokazov. Referent ki vodi postopek, pa mora opozoriti stranko na kazensko in materialno odgovornost, če bi dala krivo izjavo (kazenska odgovornost po 284. členu Kazenskega zakonika). Stranke (vložnik, priče) podajo svoje izjave ustno.

Ali se o navedenem posebnem ugotovitvenem postopku izdela kakšen zapisnik?

Da. V skladu z usmeritvami Ministrstva za infrastrukturo se o posebnem ugotovitvenem postopku, kot delu registracijskega postopka, izdela zapisnik.

Kako se zaključi vloga za registracijo mopeda, če je treba izvesti še posebni ugotovitveni postopek?

Če se posebni ugotovitveni postopek uspešno zaključi in moped izpolnjuje tudi ostale pogoje za registracijo, se vloga za registracijo zaključi z izdajo prometnega dovoljenja. V nasprotnem primeru se zaključi z zavrnitveno odločbo.

Če je lastnik mopeda pridobil listino (odločbo, potrdilo, zapisnik …), izdano o uspešno izvedenem ugotovitvenem postopku pred izdajo usmeritev Ministrstva za infrastrukturo, da se za posebni ugotovitveni postopek izda zapisnik, ali registracijska organizacija upošteva navedeno listino pri vlogi za registracijo mopeda?

Da. Izdane listine, ki dokazujejo uspešno zaključen posebni ugotovitveni postopek, začet pred prejemom navedenih usmeritev, se upoštevajo pri vlogi za registracijo vozila.

Ali se pri registraciji mopeda s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h preverja ustreznost vozniškega dovoljenja?

Ne. Ob registraciji mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25km/h, se ne preverja ustreznost vozniškega dovoljenja, saj vozniško dovoljenje za te mopede ni obvezno.

Ali so za mopede s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h določene posebne registrske tablice?

Da. Posebne razlikovalne registrske tablice za mopede s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h so identične obstoječim registrskim tablicam za mopede, z razliko, da je registrska označba rdeče barve, namesto črne. Cena te nove razlikovalne registrske tablice (dimenzija 150x110 mm) je identična ceni registrske tablice za mopede, to je 7,69 evra.

Zakaj so uvedene razlikovalne registrske tablice za mopede s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h?

Predvsem zato, da bo organom nadzora omogočen lažji nadzor nad tovrstnimi mopedi v cestnem prometu.

Ali se pri registraciji mopeda s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h plača letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu?

Ne. Za mopede se letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu ne plačuje.

Premoženjska zavarovanja

Kaj krije moja premoženjska polica?

Kriti so riziki, ki so opredeljeni na zavarovalni polici oziroma v zavarovalnih pogojih. Kritja so odvisna od paketa, ki ste ga izbrali.

Želim, da izvajalec nujne asistence nadaljuje s sanacijo škode. Kakšen je postopek?

Če nastala škoda presega obseg in jamstvo, ki jo pokriva domska asistenca, morate o tem obvestiti zavarovalnico oziroma cenilno službo. Podati morate pisno prijavo in v prijavi navesti, da bo nadaljnjo sanacijo opravil izvajalec domske asistence. Cenilni službi morate v pregled dostaviti ponudbo izvajalca sanacijskih del.

V kolikem času se javijo cenilci premoženjskih škod?

V najkrajšem možnem času, običajno že v nekaj urah, odvisno od tega ali gre za množične škode, velik obseg škod itd.

Kdaj začne veljati sklenjena polica?

Če ni drugače dogovorjeno, začne zavarovalna pogodba veljati po izteku 24. ure dneva, ki je v polici označen kot dan začetka zavarovanja.

Ali lahko začnem s sanacijo premoženjske škode, preden zadevo pregleda cenilec?

Zavarovanec lahko prične s sanacijo nastale škode pred ogledom škode pod pogojem, da s tem zmanjša nadaljnjo škodo in da zavaruje dokaze o nastali škodi tako, da škodo fotografira oziroma kako drugače dokumentira. Prav tako mora poškodovane oziroma uničene stvari hraniti do prihoda cenilca.

Kakšna je razlika med zavarovanjem na dejansko ali novo vrednost?

Pri zavarovanju na novo vrednost se objekt ob sanaciji škode uredi v prvotno stanje, kar pomeni, da se uporabijo materiali enake kakovosti in cenovnega razreda. Če hišo, stanovanje ali stanovanjsko opremo zavarujete na dejansko vrednost, ob škodnem primeru izplačamo zavarovalno vsoto, zmanjšano za del vrednosti, vezane na starost, obrabo in ekonomsko zastarelost.

Kaj krije pravna zaščita?

Pravna zaščita je vključena v premoženjsko zavarovanje DOM in obsega splošno odškodninsko pravno zaščito, ki krije stroške uveljavljanja odškodninskega zahtevka, splošno kazensko pravno zaščito, ki krije stroške kazenske ovadbe oziroma kazenskega postopka proti zavarovancu, in pravno svetovanje, ki omogoča dva ustna odvetniška nasveta letno. Zavarujejo se lahko zavarovanec in njegovi družinski člani (zakonski in izven zakonski partner, ki živi na istem naslovu, ter šolajoči se otroci do 27. leta starosti).

Katero zavarovanje moram imeti sklenjeno, da lahko uveljavim asistenco doma?

Asistenca doma je sestavni del zavarovanja OPA!, sklenete pa jo lahko ne glede na izbrano obliko osnovnega kritja (zavarovanje hiše, stanovanja ali stanovanjske opreme).

Na smučanju v tujini sem utrpel hujše telesne poškodbe in potreboval helikopterski prevoz v najbližjo bolnišnico. Nimam sklenjenega turističnega zavarovanja, imam pa sklenjeno premoženjsko zavarovanje DOM. Ali to krije tovrstne primere?

Sestavni del premoženjskega zavarovanja DOM je tudi osebna asistenca, ki prvemu zavarovancu v primeru nezgode krije stroške kakršnegakoli prevoza v bolnišnico.

Močno neurje je podrlo drevo na parceli, ki je padlo na kovano ograjo in jo poškodovalo. Ali je nastala škoda krita s premoženjskim zavarovanjem DOM za hiše?

Škodo krije premoženjsko zavarovanje DOM, kjer je kot predmet zavarovanja pri zavarovanju hiše vključena tudi ograja.

Okoli parcele sem kosil travo. Izpod propelerja je odletel kamen in zadel sosedov avtomobil. S katerim zavarovanjem lahko krijem takšne nezgode?

Premoženjsko zavarovanje DOM za stanovanjsko opremo vključuje tudi odgovornost zasebnika iz vsakdanjega življenja za škode, ki jih povzroči tretjim osebam.

V hiši imam talno gretje. Počila mi je cev In zamenjati sem moral inštalacijo. Instalater je predvidel škodo v višini 4.000 €. Kaj mi krije zavarovalnica?

Pri zavarovanju na novo vrednost je vključen strojelom vgrajenih instalacij do zavarovalne vsote objekta, zato krije vso škodo na instalacijah.

S kolesom sem na potovanju po Albaniji povozil domačina. Vložili so odškodninski zahtevek za telesne poškodbe. Se je mogoče zavarovati tudi za tovrstne primere?

Zavarovanje stanovanjske opreme vključuje tudi odgovornost zasebnika iz vsakdanjega življenja za škode, ki jih povzroči tretjim osebam. Kritje odgovornosti zajema ves svet.

Po dopustu sem prišel domov in ugotovil, da je zaradi neurja prišlo do izpada električne energije. Zaradi tega je bila v zamrzovalniku uničena vsa hrana.

Zavarovanje opreme Nadstandard vključuje tudi škodo v zamrzovalniku, ki je posledica izpada električne energije.

Zgradil sem novo stanovanjsko poslopje in uredil fasado. Nekega dne je nekdo po celotni fasadi narisal grafit. Je možno uveljavljati škodo tudi za takšna dejanja?

Škode, povzročene z vandalizmom, lahko uveljavljate, če imate sklenjeno zavarovanje za tovrstni riziko z ustreznim doplačilom.

Poslovna premoženjska zavarovanja

Ali se lahko zavarujejo tudi podjetja, katerih zgradbe, oprema in zaloge presegajo vrednost 650.000 €?

Lahko, a je ob sklenitvi zavarovanja skupaj s strokovnimi sodelavci treba oceniti največjo verjetno škodo in oceno sporočiti v oddelek strokovne podpore.

Ali lahko zavarovanje splošne civilne odgovornosti sklenemo samostojno, brez dodatnih storitev?

Ne, zavarovanje splošne civilne odgovornosti je možno skleniti samo s predhodno sklenjenim zavarovanjem zgradb, opreme ali zalog.

Ali dejavnost podjetja vpliva na višino premije?

Da, višina premije je odvisna od dejavnosti podjetja. Pri obračunu premije je pomembno upoštevati le tiste dejavnosti, s katerimi se podjetje dejansko ukvarja in ne vseh, ki so registrirane.

Ali je zavarovanje opreme in zalog vezano na lokacijo?

Oprema in zaloge so zavarovane samo na lokaciji, na kateri se nahaja podjetje, oziroma na kraju, navedenem v zavarovalni polici. Oprema in zaloge niso zavarovane med prevozom in izven zavarovanega kraja.

Ali lahko zavarujemo zaloge blaga na prostem?

Za zavarovanje zalog blaga na prostem je treba skleniti posebno polico za primer požara.

Ali lahko zavarujemo umetniške predmete, ki so v lasti podjetja?

Umetniški predmeti, ki so last podjetja, in se nahajajo v poslovnih prostorih, so zavarovani v sklopu zavarovanja poslovnih prostorov. Umetniški predmeti v zasebni lasti, ki se nahajajo v poslovnih prostorih, pa niso zajeti v zavarovanju.

Ali zavarovanje splošne civilne odgovornosti pri podjetju, ki se ukvarja z gradbeništvom, zajema tudi odgovornost do tretjih oseb na delovišču?

Ne, podjetja, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo, morajo po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) obvezno zavarovati odgovornost iz opravljanja te dejavnosti. Zavarovanje splošne civilne odgovornosti za izvajalce gradbenih del po poslovnih premoženjskih zavarovanjih ni primerno, saj jim ne nudi tega kritja. Skleniti morajo posebno polico za zavarovanje odgovornosti oziroma gradbeno ali montažno zavarovanje.

Ali lahko poslovno zavarovanje sklenem tudi kot samostojni podjetnik?

Da, zavarovanje poslovnih premoženjskih zavarovanj je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s kakršnokoli pridobitno dejavnostjo, ne glede na status zavarovanca.

Kmetijska premoženjska zavarovanja

Kakšno kritje nudi zavarovanje odgovornosti iz posesti kmetijskih zgradb?

Zavarovanje nudi kritje odgovornosti za poškodbe tretjih oseb ali njihove lastnine, povzročene zaradi napake ali stanja kmetijske zgradbe, ki je v vaši lasti. Tretje osebe so vse osebe razen zavarovanca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja, otrok, posvojencev ali rejencev, oseb, ki jih zavarovanec preživlja ali živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, ter sorodnikov vseh prej naštetih oseb v ravni liniji do drugega kolena (dedek, babica, oče, mati, sinovi, hčere, vnuki, vnukinje) in stranski liniji do četrtega kolena (bratje, sestre, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki, nečakinje).

Ali zavarovanje odgovornosti iz posesti kmetijskih zgradb krije tudi poškodbe delavcev?

Ne. Za to kritje morate skleniti posebno zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz opravljanja kmetijske dejavnosti.

Zaradi lanskoletne toče sem kupil zaščitne mreže za vinograd. Ali jih lahko zavarujem?

Da, zaščitne mreže proti toči je možno zavarovati v sklopu zavarovanja kmetijskih stavb.

Iz neznanega vzroka je prišlo do loma stekla v oknih na gospodarskem poslopju. Ali je to zajeto v kmetijskem premoženjskem zavarovanju?

Če je objekt zavarovan na novo vrednost, je ta riziko zajet v zavarovanju in vam bo zavarovalnica škodo povrnila.

Imam čredo domačih živali, ki se poleti pasejo v ograjenem pašniku. Zaradi vedno večjih neurij obstaja tudi vedno večja nevarnost neposrednega ali posrednega udara strele v živali. Ali kmetijsko premoženjsko zavarovanje krije škodo zaradi indirektnega udara strele?

Z ustreznim doplačilom zavarovalne premije je možno zavarovati tudi ta riziko.

Ali lahko zavarujemo tudi kmetijske delovne stroje in delovne priključke?

Da, stroje in priključke lahko zavarujete v sklopu zavarovanja opreme in premičnin.

Zavarovanje koles in kolesarjev

Kateri asistenčni info center dela tudi ob vikendih ali praznikih?

Asistenčni center TBS 24, d. o. o., deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Kaj če med kolesarjenjem povozim drugega kolesarja? (Odgovornost kolesarja)

Na podlagi sklenjene police vas Zavarovalnica Sava brani v postopku. Če ugotovi, da je zahtevek oškodovanca upravičen, namesto vas izplača morebitno škodo na kolesu in odškodnino za telesne poškodbe drugega kolesarja. Pri odškodnini za telesne poškodbe ste udeleženi z 200 € franšiže.

Kolikšna je odškodnina v primeru, da sem se telesno poškodoval ob padcu s kolesom? (Nezgodno zavarovanje kolesarja)

Ob sklenjenem nezgodnem zavarovanju kolesarja je odškodnina odvisna od poškodb, ki jih utrpite ob padcu ter variante nezgodnega zavarovanja, ki ste ga izbrali ob sklenitvi.

Kaj se zgodi, če mi poči zračnica?

Asistenčni center bo na lokacijo, kjer se nahajate, poslal serviserja. Serviser bo zamenjal/popravil zračnico. Če tega ne more storiti na mestu, vas bo zapeljal do najbližje ustrezne delavnice, kjer vam bodo zračnico zamenjali/popraviili. Stroške popravila ali prevoza plača zavarovalnica, stroške zračnice pa krijete sami.

Kaj mi nudi Osebna asistenca za kolesarja? Osebna asistenca za kolesarja (24 ur na dan))

V primeru nezgode vam nudi prevoz v bolnišnico s katerimkoli potrebnim reševalnim vozilom povsod po svetu in nujne stroške zdravljenja v tujini do 10.000 € na leto.

Turistično zavarovanje Brezskrbni

1. Kaj moram narediti, če v tujini zbolim ali se poškodujem in potrebujem nujno medicinsko pomoč?

Če imate sklenjeno Turistično zavarovanje Brezskrbni in potrebujete pomoč, nas čimprej pokličite in prijavite zavarovalni primer. Naš asistenčni center vam je na voljo 24 ur na dan, 365 dni v letu, na telefonski številki +386 2 6180 520 ali prek spletnega klica na spletni strani Zavarovalnice Sava.

2. Kako poteka plačilo stroškov zdravljenja, če pride do koriščenja zdravstvenih storitev? Jih moram izvajalcu plačati jaz in kasneje od zavarovalnice zahtevati povračilo?

Ne, stroškov zdravljenja vam ni treba plačati vnaprej ali neposredno izvajalcu. Če gre za nujno medicinsko pomoč in ste sprejeti v bolnišnico, bo naš asistenčni center po potrditvi kritja zagotovil kritje stroškov bolnišničnega zdravljenja v okviru zavarovalnih vsot, ki so navedene na zavarovalni polici.

Le v primerih, ko so stroški nizki, se lahko odločite za plačilo vnaprej ali boste morda k temu pozvani s strani asistenčnega centra. V tem primeru vložite po vrnitvi v domovino zahtevek za povračilo stroškov in denar vam povrnemo. Prosimo vas, da tudi v tem primeru ravnate v skladu z odgovorom pod točko 1.

3. Kdo lahko sklene Turistično zavarovanje Brezskrbni?

Turistično zavarovanje Brezskrbni je na voljo imetnikom veljavnega mobilnega naročniškega razmerja s Telekomom Slovenije, ki so tudi registrirani uporabniki portala Moj Telekom. Starost sklenitelja mora biti med 15 in 75 let, zavaruje pa lahko tudi svoje družinske člane, in sicer zakonca/zunajzakonskega partnerja ter otroke do vključno 15. leta starosti.

4. Ali nudi Turistično zavarovanje Brezskrbni tudi kritje za poslovno potovanje?

Ne, službena potovanja so izključena iz obveznosti zavarovalnice. Ob prehodu v gostovanje boste prejeli SMS sporočilo. Če potujete poslovno, pošljite v prvih 60 minutah gostovanja povratno SMS sporočilo z vsebino ZAVAROVANJE STOP na telefonsko številko 1917. Jamstvo za to potovanje ne bo aktivirano.

5. Koliko oseb lahko vključim pri družinskem zavarovanju?

Na zavarovalni polici je lahko vključenih največ 7 zavarovancev, in sicer 2 odrasli osebi in do 5 otrok (sklenitelj zavarovanja, zakonec/zunajzakonski partner in pet otrok do vključno 15. leta starosti).

6. Kaj lahko storim, če nisem zadovoljen z opravljeno zavarovalno storitvijo?

Če z zavarovalno storitvijo ali odločitvijo zavarovalnice niste zadovoljni, lahko v roku 30 dni od prejema odločitve zavarovalnice podate pritožbo. To lahko storite pisno po pošti ali s pomočjo spletnega obrazca zavarovalnice Sava.

7. Se moje turistično zavarovanje prekine, če z mobilnega telefona odstranim mobilno aplikacijo Moj Telekom?

Ne, Turistično zavarovanje Brezskrbni ostane veljavno še naprej.

8. Ne potujem vedno z vsemi, ki sem jih dodal na zavarovalno polico. Lahko predstavlja to kakšno težavo?

Ne. Pri Turističnem zavarovanju Brezskrbni ni zavezujoče, da s skleniteljem zavarovanja potujejo vse osebe, ki so navedene na zavarovalni polici.

Po drugi strani pa imajo jamstvo v primeru družinskega zavarovanje osebe, ki so navedene kot zavarovanci poleg sklenitelja zavarovanja, le v primeru, če v tujino potujejo skupaj s skleniteljem zavarovanja.

9. Kako lahko na zavarovalno polico dodam osebe ali pa spremenim podatke?

Če želite posodobiti podatke, morate zavarovanje prekiniti in skleniti novo zavarovalno polico.

10. Kaj naj storim, če na potovanju ne želim kritja Turističnega zavarovanja Brezskrbni?

Ob prehodu v gostovanje boste prejeli SMS sporočilo. Če zavarovalnega kritja ne želite, pošljite v prvih 60 minutah gostovanja povratno SMS sporočilo z vsebino ZAVAROVANJE STOP na telefonsko številko 1917. Jamstvo za to potovanje ne bo aktivirano.

11. Kako dolgo traja kritje za moje potovanje?

S Turističnim zavarovanjem Brezskrbni si zagotovite kritje za potovanja, ki niso daljša od 62 zaporednih dni. Zavarovalno kritje se prične, ko se vaš mobilni telefon poveže v tuje omrežje (pričetek roaminga). Če potujete z letalom, ga čimprej po pristanku vključite in poskrbite, da je način letenja izključen. Takoj, ko se ob vrnitvi v domovino ponovno vključite v omrežje Telekoma Slovenije, se zavarovalno kritje ustavi. Obračunana bo premijo za dni, ki ste jih preživeli v tujini oz. za dni, ko je bil vaš mobilni telefon povezan v tuje omrežje.

12. Ali moram vključiti storitev mobilnega gostovanja, da imam aktivno jamstvo Turističnega zavarovanja Brezskrbni?

Da, jamstvo zavarovanja se sproži šele, ko se vaš mobilni telefon poveže z mobilnim omrežjem v tujini (roaming).

13. Kaj pa v primeru, če na potovanju nimam svojega mobilnega telefona?

Zavarovalnega jamstva Turističnega zavarovanja Brezskrbni v tem primeru nimate.

14. Kako bom vedel, da je jamstvo v tujini vključeno?

Takoj, ko se z vašim mobilnim telefonom povežete oz. prijavite v tuje mobilno omrežje (roaming), prejmete SMS sporočilo, da se je kritje pričelo. Ko se vrnete v domače omrežje, prejmete SMS sporočilo, da je kritje zaključeno.

15. Kaj se zgodi, če na dopustu izgubim mobilni telefon ali mi ga ukradejo?

Najprej sledite navodilom Telekoma Slovenije za prijavo izgubljenih ali ukradenih mobilnih telefonov, nato pa čimprej pokličite asistenčni center Telekoma Slovenije. Prav tako pokličite asistenčni center Telekoma Slovenije takoj po vrnitvi domov, da bomo lahko zabeležili konec vašega potovanja in s tem zavarovalnega kritja.

16. Ali krije Turistično zavarovanje Brezskrbni tudi zahtevke, povezane s covid-19?

Da, vse podrobnosti o zavarovalnem kritju so navedene na vaši zavarovalni polici, ki ste jo prejeli na vaš e-naslov. Veljavnost kritja je podana za potovanja, pričeta do vključno datuma, ki je naveden na vaši zavarovalni polici. Priporočamo vam, da za potovanja v tujino po tem obdobju preverite veljavnost kritja na spletni strani Zavarovalnice Sava.

17. Ali imam jamstvo tudi, če so glavni razlogi za moje potovanje zimski športi?

Jamstvo velja za smučanje in deskanje na urejenih smučiščih. Prosimo vas, da si podrobnosti o omejitvah in izključitvah pri izvajanju športne dejavnosti skrbno preberete v zavarovalnih pogojih.

18. Kako plačam zavarovalno premijo?

Skupno obračunano mesečno premijo za potovanja v preteklem mesecu plačate s prvim naslednjim mesečnim računom Telekoma Slovenije.

19. Koliko bom plačal za vsako potovanje?

Zavarovalna premija je odvisna od izbranega paketa zavarovanja – posamično ali družinsko zavarovanje – in števila dni, ki jih boste preživeli v tujini oz. bo vaš mobitel povezan v tuje omrežje. Največje število dni, ki jih boste plačali za potovanja v posameznem zavarovalnem letu, je 45.  Če boste v zavarovalnem letu v tujini več kot 45 dni, za to ne boste plačali dodatne premije.

Na portalu Moj Telekom vam bo na voljo pregled dnevne premije, povzetek preteklih premij in povzetek premij, ki jih še morate plačati. Podrobnosti o tem, kdaj se je aktiviralo in prekinilo jamstvo v tujini, pa boste našli v SMS sporočilih, ki jih boste prejeli ob začetku potovanja in ob vrnitvi. Premije bodo obračunane na prvem naslednjem mesečnem računu po koncu potovanja, podrobna specifikacija pa bo prikazana na portalu Moj Telekom.

20. Smo štiričlanska družina in eden od staršev je sklenil zavarovanje za vso družino. Ali imajo otroci in drug starš tudi kritje, če se sami odpravijo v tujino?

Jamstvo v primeru družinskega zavarovanje imajo osebe, ki so navedene kot zavarovanci poleg sklenitelja zavarovanja, le v primeru, če v tujino potujejo skupaj s skleniteljem zavarovanja. V vašem primeru družinski člani torej nimamo jamstva, saj nosilna številka ne bo vključena v tuje omrežje.

Ideja! Družinsko zavarovanje lahko skleneta oba starša, pri čemer mora eden od njiju, kadar potuje vsa družina skupaj, v prvih 60 minutah gostovanja poslati povratno SMS sporočilo z vsebino ZAVAROVANJE STOP na 1917. Jamstvo za to potovanje na tej nosilni številki ne bo aktivirano.

 

 

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}